Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Φορολογικό: Με νέες αλλαγές κατατέθηκε στη Βουλή

Νέες αλλαγές έγιναν στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται, αφού μέχρι να ψηφισθεί δεν αποκλείονται και άλλες ακόμα αλλαγές, καθιερώνονται τα παρακάτω τεκμήρια:

Ακίνητα ιδιόκτητα ή νοικιασμένα: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τις δαπάνες συντήρησης, τις πάγιες καταναλώσεις και τις δαπάνες λειτουργίας και ορίζεται, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά,

για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα (60) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με ογδόντα (80) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από διακόσια ένα (201) μέχρι και τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν πενήντα (150) ευρώ ( από 120 ευρώ στην προηγούμενη μορφή του νομοσχεδίου) το τετραγωνικό μέτρο

και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ ( από 150 ευρώ ) το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Για δευτερεύουσα κατοικία, το τεκμήριο μειώνεται στο μισό.

Αυτοκίνητα: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση το κόστος τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων, καυσίμων και συντήρησης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής :

• για τα αυτοκίνητα 1.200 κυβικά σε 3.000 ευρώ

• για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά και 400 ευρώ ανά 100 κυβικά για πάνω από 2.000 κυβικά.

Τα τεκμήρια μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου (από το έτος πρώτης κυκλοφορίας) κατά 20% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 χρόνια και κατά 40% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 χρόνια.

Δίδακτρα: Με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, επιβάλλεται τεκμήριο ανά μαθητή στα 2.000 ευρώ για το νηπιαγωγείο, 4.000 ευρώ για το δημοτικό και 6.000 ευρώ για το για το γυμνάσιο-λύκειο.

Βοηθητικό προσωπικό: Στα 8.000 ευρώ ανά απασχολούμενο για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Το τεκμήριο αυτό δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή νοσοκόμο και έχει, ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών.

Σκάφη αναψυχής: Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, 3.000 ευρώ και για πάνω από 5 μέτρα σε 4.000 ευρώ. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, στα 7.500 ευρώ και για πάνω από 7 μέτρα προστίθενται 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.

Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Αεροσκάφη: Με νηολόγιο ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε για αεροσκάφη μέχρι 2.000 κιλά στο ποσό των 32.000 ευρώ , για αεροσκάφη πάνω από 2.000 και μέχρι 3.000 κιλά στα 50.000 ευρώ και για αεροσκάφη πάνω από 3.000 κιλά στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Προκειμένου για αεροσκάφη με νηολόγιο κράτους μη μέλους της Ε.Ε τα ποσά αντικειμενικής δαπάνης ορίζονται σε αντιστοίχιση με τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εβδομήντα χιλιάδες (70.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Για τα ελικόπτερα ως ελάχιστη δαπάνη ορίζεται αυτή της αντίστοιχης κατηγορίας αεροσκαφών μειωμένη κατά ποσοστό 20% .

Πισίνες: Για εξωτερικές έως 60 τετραγωνικά 100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για πάνω από 60 τ.μ με 150 ευρώ το τετραγωνικό. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

hbnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tα εξώφυλλα των εφημερίδων..

my song

Wonderful Life!

Favorite Songs...by Maiza...

VIP!!!